Regulamin Kursu

REGULAMIN KURSU PROGRAMOWANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Wychowawcy na Kursie Programowania dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

 1. Organizatorem kursu jest „Logity sp. z o. o. ” ul. Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław.
 2. Uczestnikami Kursu Programowania mogą być dzieci w wieku od 8 do 16 lat.
 3. Kurs Programowania dla Dzieci i Młodzieży odbywa się od 18.09.2017 do 30.06.2018 r. według kalendarza zajęć.
 4. Organizator kursu zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.
 5. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane przez Opiekuna.
 6. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie.
 7. Uczestnicy kursu mają prawo do:
 8. Spokojnej nauki,
 9. Uczestniczenia we wszystkich zajęciach podczas kursu,
 10. Korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu Kursu Programowania,
 11. Uczestnicy mają obowiązek:
 12. Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,
 13. Przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
 14. Brać udział w realizacji programu Kursu Programowania,
 15. Zachować higienę osobistą , schludny wygląd i czystość,
 16. Szanować nauczycieli oraz innych uczestników kursu,
 17. Tworzyć miłą i spokojną atmosferę do nauki,
 18. Szanować mienie, pomoce dydaktyczne,
 19. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie,
 20. Przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkich regulaminów w miejscach pobytu,
 21. Niezwłocznego zgłaszania wszelkich dolegliwości, problemów, nieprawidłowości oraz zagrożeń opiekunowi,
 22. Przestrzegać zasad poruszania się po drogach.
 23. Opiekun wyraża zgodę, aby w trakcie zajęć i innych wydarzeń organizowanych przez LOGITY, w których uczestniczą dzieci, były wykonywane zdjęcia i kręcone filmy, na których może zostać utrwalony wizerunek dziecka oraz wyraża zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalanie i rozpowszechnianie tak powstałego wizerunku dziecka w ramach stron internetowych, w prasie oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów i kanałów dystrybucji, jak również upoważnia do przetwarzania, zwielokrotniania i modyfikowania zdjęć oraz filmów oraz rozpowszechniania takich zdjęć i filmów przez LOGITY i inne osoby przez niego upoważnione w celach komunikacyjnych, promocyjnych i marketingowych. W przypadku braku zgody w powyższym zakresie opiekun zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, w których uczestniczy dziecko.
 24. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w Kursie Programowania. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników kursu, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w kursie.

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/łem się, przyjmuje do wiadomości i akceptuję jego treść.

Data: ………………………. Czytelny podpis Rodzica:……………………… Czytelny podpis Dziecka…………………………